úterý 7. dubna 2015

Musei Capitolini - Kapitolská muzea



Historie Kapitolských muzeí sahá až do roku 1471, kdy papež Sixtus IV daroval městu Řím vzácné bronzové sochy z Lateránu. Mezi nimi byla i  Kapitolská Vlčice. Město sochy vystavilo na Kapitoském náměstí v Paláci Konzervatistů, čímž se stalo nejstarším muzeem světa.  Podle pověsti, odchovala zakladatele města Romola a Rema právě tato vlčice. Její symbol naleznete i v levém rohu Kapitoského náměstí, kde se nachází muzeum i zmíněný Palác Konzervativců - radnice města.  Kapitolská muzea byla široké veřejnosti poprvé otevřena roku 1734 jako první muzeum na světě. Ve své době byla průkopníkem velmi revoluční myšlenky : " umění by měl mít možnost spatřit každý  bez rozdílu, nikoliv pouze samotný vlastník díla."

Dnes jsou Kapitolská  muzea  hlavní muzejní sbírkou města a vystavují velmi obsáhlou sbírku, v několika propojených budovách, kterou by jste si neměli nechat ujít. 


By google translantion : 
History museums Capitolines dates back to 1471, when Pope Sisto IV donated to the city of Rome rare bronze sculptures of Lateran. Among them was the Capitoline Wolf. City sculptures exhibited at the Palace Square Kapitoském Konzervatistů becoming the oldest museum in the world. According to legend, the founder of the city bred Romola and Rema is this wolf. The symbol can be found even in the left corner Kapitoského Square, where there is a museum and palace said the Conservatives - the town hall. The Capitoline Museum was opened to the general public for the first time in 1734 as the first museum in the world. In its time it has pioneered a revolutionary idea: art should be able to see everyone without distinction, and not only the actual owner of the work.Today Capitols major museums and museum collections cities exhibit a very comprehensive collection in several interconnected buildings, which you should not miss.




Zbytky z Kolosální sochy císaře Konstantina I



Budovy jsou rozdělené dále tématicky do menších síní a sálů, z nichž mohu vyjmenovat například :
Sín' filosofů, Sín' císařů, kabinet Kapitolínské Venuše,
Husí sál, Vlčí sál, Sál Vítězství, Hanibalův sál,
Galerie, Egyptská sín' ad.

Jak už názvy jednotlivých sálů napovídají, v muzeu můžete spatřit například : bysty všech římských císařů, bysty nejvýznamějších filosofů,
sál s obrazy jež líčí dobyvatelské výjevy z historie města a země, zmíněnou sochu vlčice s Romolem a Remem sajícími její mateřské mléko, slavnou Medusu od Berniniho, které nesmíte pohlédnout do očí, aby jste se v kámen neproměnili, zbytek zdí z původního Kapitoského chrámu, sochu cisaře Aurelia, Bronzového Herkula, antické sochy z významných římských rodin, sochu Kapitolské Venuše, sbírku obrazů  sahajících datem až do patnáctého století,  a další a další a další díla, památky a pozoruhodnosti.

By google translantion: 
Buildings are further divided thematically into smaller halls and theaters, of which I can name, for example:
Seen 'philosophers, Sin' emperors, cabinet Kapitolínské Venus
Goose Hall, Wolf Hall, Hall of victory, Hannibal hall,
Gallery, Egyptian Sin 'ad.
As the names suggest the individual halls in the museum, you can see for example: busts of Roman emperors, busts of the most important philosophers,
hall with paintings which depict scenes from the history of the conquest of the city and the country, said the statue of the she-wolf with Romolo and Remus suckling its mother's milk, famous Medusa by Bernini, which you gaze into your eyes so that you are not been turned to stone, the rest of the walls of the original Kapitoského temple statue of Emperor Aurelius, Bronze Hercules, ancient statues of prominent Roman families statue Capitoline Venus, ranging collection of paintings dated to the fifteenth century, and another and another.


Císař Markus Aurelius, jež dal postavit opevnění města 
http://www.museicapitolini.org/


Svědectví o původním chrámu




Kapitolský vrcholek v době předávné.






Socha Herkula ze zlatavého bronzu.
















Kapitolská vlčice


Medusa



Efeseiská Diana symbolizující dar plodnosti








Pohled z terasy muzea na Viktoriánský palác



Mozaika z roku 317 našeho letopočtu


Obrazárna :





Caravaggio




Až si prohlédnete celé Kapitoské museum, dopadnete asi tak, jak vypovídá můj poslední obrázek, ale vězte, že prohlídka muzeí stojí za tu celou  námahu.

After viewing the entire Capitol museums, you hit some way reflects my last picture, but know that tour museums worth the whole effort.

M.


PS. Podrobnější popis Kapitolských muzeí v češtině naleznete např. na stránkách Váš průvodce Řím : zde

Žádné komentáře:

Okomentovat