středa 19. dubna 2017

Z Trastevere po stopách Garibaldiho / From Trastevere footsteps of Garibaldi

Něco málo z historie: 
  
  Celé devatenácté století vládla na Apeninském poloostrově revoluční nálada. Snem revolucionářů bylo vytvořit z několika zdejších království jeden jediný stát. Itálii, tak jak ji známe dnes. Cesta k tomuto snu ale nebyla snadná a mnozí za tento jednotný stát položili své životy. Těm je věnovaná vzpomínka na římském vrchu Gianicolo, kde na vrcholu stojí socha Giuseppa Garibaldiho, vůdce revoluce. Podél celé cesty jsou pak vystavené busty jednotlivým generálům. Procházku završuje muzeum v malé budově brány "Porta San Pakrazio". Muzeum je věnované bitvě o Římskou republiku roce 1849
  Bitva za Římskou republiku pro společný stát tenkrát nedopadla dobře, revolucionáři prohráli s francouzskou armádou, kterou si  povolal na pomoc sám papež . V bitvě, jak popisně vypravují multimediální instalace muzea, padl i mladičký autor dnešní italské státní hymny Goffredo Mamelli. 
  Řím sjednotil s Itálií král Vittorio Emanuele o několik desítek let později, a na svou vysněnou republiku čekali italové ještě dalších sto let.Procházka po stopách Garibaldiho:


Procházku po stopách Garibaldiho můžete začít ranní kávou na náměstí piazza Di S.Maria in Trastevere. Z pravého rohu náměstí od basiliky se pak vydáte uličkou Vicolo del Cedro až ke schodům, které ji spojují s ulicí Garibaldi.
 V ulici Galibarldi se  pokocháte nádhernou fontánou Fontana dell Acqua Paola. O pár metrů výš nad touto fontánou vpravo vede ulice Passegiata di Gianicolo, kterou začíná procházka na vrcholek Gianicolo. V pravé poledne lze z vrcholku slyšet tradiční výstřel z děla a je z něho krásný pohled na celé město.
                                             
                                                   
Museum věnované bitvě o Římskou republiku naleznete v ulici Garibaldi pokud budete pokračovat nahoru ulicí dále. Je umístěné v bráně svatého Pankráce odkud můžete spatřit i vstupní bránu do parku Villa Pamphili, kam se můžete vydat po prohlídce muzea. (vstupné do muzea se neplatí)
M.
By Google translate

A little bit of history:

  Throughout the nineteenth century it was ruled by the Apennine peninsula revolutionary mood. Revolutionaries dream was to create a number of local UK single state. Italy. As we know it today. The road to it but it was not easy for many people, and this unitary state with their lives. Those are dedicated to the memory of the Roman hill Giannicolo where at the top there is a statue Giuseppa Garibaldiho the leader of the revolution. All along the route are then exposed to bust individual generals. Walk completes the museum in a small building "Porta San Pakrazio" dedicated to the Battle of the Roman Republic in 1849. The battle for the Roman Republic for a common state did not fare well at the time, the revolutionaries lost to the French army, he had summoned the help of the Pope himself. In the battle, both descriptively and declare a multimedia installation of the museum, was killed and the young writer today the Italian national anthem Goffredo Mamelli. Rome united with Italy King Vittorio Emanuele a few decades later, and Italians have been waiting for their dream country for another hundred years.

Walk in the footsteps of Garibaldi can start a morning coffee on the Piazza di S.Maria in Trastevere. From the right corner of the square from the basilica will then go down the aisle Vicolo del Cedro up the stairs that connect it with the street Garibaldi.
The street Galibarldi you can admire the beautiful fountain Fontana dell Acqua Paola. Bit about a few meters up above the fountain in the street leads right Passegiata di Gianicolo, which begins with a walk to the top of Gianicolo. At noon you can hear from the top of the traditional cannon and there is a beautiful view of the city.


Google Museum Battle of the Roman Republic found in the street Garibaldi if you continue. It is located at the gate of St Pancras from where you can also see the entrance gate to Villa Pamphili park. (Admission to the museum is not applicable)


Our walk to Gianicolo

M.


Žádné komentáře:

Okomentovat