úterý 26. července 2011

Cesta do Rimini / From Rome to Rimini


Z Říma do Rimini přes Abruzzo kolem Aquily, desetikilometrovým tunelem protínajícím Grand Sasso, nejvyšší pohoří Apennin /2912 m/ , a dále po dálnici podél pobřeží, okolo Pescary a Ancony, počítejte s jednou přestávkou cestu na pět hodin. Pokud půjde vše hladce a nebude vám v cestě bránit např. hořící kamion s melouny.

 by google translator

From Rome to Rimini over the past Aquila Abruzzo, 10km long road tunnel
tersecting the Grand Sasso Apennine mountain range / 2912 m /, and the highway along the coast around Pescara and Ancona, count one way to break five hours. If everything goes smoothly and will not hinder you in the way such as a burning truck with watermelons.Jet do Rimini na dovolenou jsme se minulý rok rozhodli po dlouhém hledání na iternetu. Chtěli jsme jet k moři co nejblíže od Říma. Hledali jsme hotel  do vzdálenosti 200 km na sever i jih. V Laziu, Toskaně, nebo Campanii hotel blízko u moře se službami all inclusive včetně programu pro děti. A podotknu  - i za "dobrou" cenu. Vždy se, ale někde z okraje stránky vynořila reklama na nějaký hotel v Rimini, kde za cenu apartmánu poblíž Říma, bez jídla a jakékoli jiné služby, nabízeli vše a my pomalu  o Rimini začali uvažovat........jeli jsme a byli jsme tak nadšeni, že jsme se letos do Rimini opět vrátili.Co Vám o Rimini řeknou římané?  

Michelle: "V životě jsem se nejvíc pobavil jen v Rimini."
Simona:  "Tam není hezké moře."
Sousedka: "V Rimini jsou na turisty zorganizovaní."
Kamarádka: "My bysme chtěli jet raději na Sardinii."

                                          

A co Vám o Rimini řekneme my?

 "Letos tam bylo ještě více turistů než vloni. Většina italů, němečtí tenageři, občas nějaká ruština a jedna paní z Čech co si postěžovala, že jediné co jí chybí je lednice na pokoji hotelu. Kuchyně úplně výborná!!! Obsluha, velmi pozorná! Majitelé hotelu pohostinní, chovali se k nám hostům, jako bychom byli na navštěvě u nich doma. Přestože byl hotel naplněn k prasknutí /cca 50 pokojů/, vše klapalo. Pláž blízko, hodně naplněná, ale zorganizovaná. S programem all inclusive /vše v cenně/ jsme dostali náš slunečník s dvěma lehátky, kabinu na převlékání, parčík s pro děti, slečnu animátorku. A pana šéfa pláže, velmi zábavného chlapíka, co miluje pláž a lidi a moře. Vše čemu se zde říká "plážový servis". Zažili jsme dvě plážové oslavy s krásnými ohňostroji, kde tančili i důchodci "un movivento sexy". Dva dny v zabavním parku www.fiabilandia.it, moře klidné i neklidné a mexickou oslavu naší ulice s krásnou brazilskou tanečnicí. A vůbec jsme se báječně odreagovali od všedního života a s ním spojených povinností. To jsme potřebovali ! V Rimini oslava nikdy nekončí a za týden nestihnete vše co vám nabízí."
M.

translator by google

Go on holiday to Rimini, we decided last year after a long search for iternet. We wanted to go to sea as near from Rome. We looked for a hotel to a distance of 200 km to the north and south. In Lazio, Tuscany, Campania Hotel or close to the sea services, including all-inclusive program for children. And I want to remark - as well as "good" price. Always, but somewhere on the page advertising emerged at a hotel in Rimini, where the price of the apartment near Rome, without food and any other service, offering everything and we slowly started to think about Rimini ........ we went and we were so excited that this year we once again returned to Rimini.
What you say about Rimini Romans ?
Michelle "I've never much fun just in Rimini."

Simon "There is a nice sea."

Neighbor "in Rimini are the tourist organization."

My friend, "We we wanted to go to Sardinia."


And what do you tell us about Rimini?


"This year there were more tourists than last year. Most of the Italians, teen-ager German, Russian, and occasionally some lady from the Czech Republic as he complained that the only thing she misses is a refrigerator in a hotel room. Kitchen totally great! Operation, very attentive! Hotel Owners sojourn, they were guests to us as if we were visiting them at home. Although the hotel was filled to overflowing / approx 50 rooms /, all turning around, sound. near the beach, filled with many, but organized. with all inclusive / all-in-securities / we got our umbrella with two sun loungers, changing the cabin, a park for children, Miss animator. And Mr. chief beach, very funny guy who loves the beach and the people and the sea. All what is here called "beach service". Indeed, we have two beautiful beach parties with fireworks, dancing and where pensioners' un movivento sexy. "Two days in the amusement park www.fiabilandia.it , the sea calm and the restless and the Mexican celebration of our street with a beautiful Brazilian dancer. and anyway, we have great abreaction from everyday life and related duties. That's what we needed! In Rimini celebration never ends in a week and you miss everything you offer. "M. 

Žádné komentáře:

Okomentovat