středa 4. listopadu 2015

VITTORIANO - Viktoriánský PalácViktoriánský palác je impozantní budova na Benátském náměstí ( Piazza Venezia) .  Této italské národní památce se také říká : Altare della Patria - Oltář Vlasti.

Původně byl postaven a měl sloužit jako památka připomínající otce vlasti krále Vittoria Emanuele II, ale záhy přesáhla svůj původní význam  a stala se symbolem italského státu.

Už samotná budova je skvostná a honosná a je symbolem sjednocení a boje za vlast. Vévodí ji socha Vittoria Emanuele II na koni. Nápadná jsou dvě kon'ská spřežení  na střeše po bocích budovy symbolizující ochranu svobody. Mezi spřeženími je možné napočítat 16 soch znázornujících regiony, které měla Itálie v době konstrukce budovy.

V první části schodiště je  pochován neznámý voják padlý v boji za vlast v první světové válce. U pomníku neznámého vojína se střídá dnem i nocí stráž.


Viktoriánký palác je muzeem s několika stálými  expozicemi. V boční pravé spodní části je malé muzeum kde jsou uloženy vlajky důležitých vojenských námořních bitev italské armády - Sacrario_delle_bandiere. Hlavním vchodem do budovy vstoupíte do muzea obrany státu, kde jsou uloženy všechny vojenské vlajky a další expozicí o jedno patro výše je Museo dello Risorgimento vypovídající o historickém sjednocení státu. Poslední čtvrté museum je věnováno historii italské emigrace.

http://www.romartguide.it/italiano/schedemusei/ComplessoDelVittoriano.html

K prohlídce Viktoriánského paláce je nutné přistupovat s respektem. Nezřídka se stává, že neukáznění turisté bývají upozorněni, aby pro své fotografie nevolili polohy "válíme se po zdech" apod.http://it.wikipedia.org/wiki/Vittoriano

Fotografie neznámého autora dokumentující slavnostní cereimonii uložení neznámého vojína ze 4.listopadu roku 1921.


Photographs documenting the unknown author ceremony imposition of the Unknown Soldier from November 4th year 1921.M.

By Google Translantion :

Victorian Palace is an impressive building at the Venice Square (Piazza Venezia). The Italian national monument also says Altare della Patria - altar of the homeland.

It was originally built to serve as a memorial to commemorate the father of the nation of King Vittorio Emanuele II, but soon exceeded its original meaning has become the symbol of the Italian State.

Already building itself is magnificent and splendid, and is a symbol of unification and fight for their homeland. It is dominated by a statue of Vittorio Emanuele II on horseback. There are two striking kon'ská sled on the roof of the sides of the building, symbolizing the protection of freedom. Among the horses can be counted 16 statues depicting regions that Italy had at the time of construction of the building.

In the first part of the staircase is buried unknown soldier fallen in battle for their country in the First World War. At the monument of the Unknown Soldier alternating day and night guard.

Viktoriánký Palace is a museum with several permanent exhibitions. In the bottom of the right side is a small museum which holds the flag of important naval battles of the Italian Army - Sacrario_delle_bandiere. The main entrance to the building to enter the museum defense of the country, where they are stored all the military flags and other exposure to one floor above the Museo dello Risorgimento revealing the historic unification of the state. The last fourth museum is dedicated to the history of Italian emigration.

http://www.romartguide.it/italiano/schedemusei/ComplessoDelVittoriano.html

The tour Victorian palace must be treated with respect. It often happens that unruly tourists are advised to vote for their photos to the "rolls on the walls" like.

Žádné komentáře:

Okomentovat