středa 13. července 2011

Co vidět v Římě během tří dnů / Rome in three daysV Římě je ohromné množstvi památek, které nelze všechny vidět během několika dni. Pokud si turista chce cestování a poznávání příjemně užít, prožít atmosféru města a ne jenom běhat od jedné historické pamatky ke druhé, je dobré udělat si plán a vybrat to nejdůležitější. Vše by stejně nestihl. Ty hlavni památky, které musi videt každý turista,  přijíždějící do Řima poprvé, se za několik dni určite stihnout dají........  Co tedy vidět během prodlouženého víkendu tj. tří dnů a rozhodně nevynechat ?

by google translator

 n Rome, a great number of monuments, which can all be seen within a few days. If a tourist wants to travel and enjoy a pleasant learning experience and atmosphere of the city and not just run from one to the other historical monuments, it is good to make a plan and choose the most important. Everything would still make it. These main sights that every tourist must see who goes to Rome for the first time, after a few days can be sure to catch ........ So, what to see during the long weekend that is three days and definitely not to miss?

I offer you my plan routes for inspiration:
Nabízím vám můj plán trasy pro inspiraci.

První den : Coloseum, všichni ho už  viděli na fotografiích a vlastně ho tak trochu znaji. Tuto nejznámějši památku začal budovat cisař Vespanius v roce 72 po kr. Je to ohromná stavba, která ve své době  pojala 80 000 diváků. Odehrávali se v ni krvavé gladiátorské hry. Později bylo  Koloseum částečně rozebráno a stavební materiál použit např, při stavbě  Svatopetrského náměsti. I přes to, když ho člověk jestě dnes vidí na vlastní oči,  je ohromen jeho pompézností. Zvenku si ho můžete prohlédnout "zdarma", dovnitř  se platí vstupné. Doporučuji vám zakoupit si vstupenku do Kolosea u další památky, která se nachází v blízkosti a nesmite ji urcite vynechat, Forum Romanum . Vstupenka  je na na obě dvě památky současně a platí dva dny. U Fora ovšem nebývá tak velká fronta. Forum Romanum je obchodní a politické  centrum starého Říma. Chrámy, budovy a monumenty se po staletí změnili v trosky, nicméně části budov se dochovali, stoji za to je vidět a vybavit si atmosféru antického Říma. Archeologické práce zde pokračují dodnes. Byl zde zpřístupněn i Augustův dům, který také stoji za prohlídku. Mezi Coloseem a Forem stojí Konstantinův  Vítězný oblouk,  ten nepřehlédnete.Druhý den bych si naplánovala prohlidku římských náměstí : Piazzu Venezia zastiněnou novoklasicistním památníkem krále Viktora Emanuela II a Piazzu de Campidoglio, kde se nachází Kapitolská musea, radnice města a soška symbolu města vlčice s Romolem a Remem.  Piazzu Navona se svými třemi fontánami. Dále Fontanu di Trevi , vrcholné barokni dílo Nicoli Salviho z roku 1732. Piazzu di Spagna proslulou svými elegantními schody a  piazzu dell Popolo, velké náměstí založené v 16-tém století.    Dále pak musite vidět Pantheon jež je nejzachovalejší dochovanou budovou antického Řima. Jeho mimořádná kopule je považována za nejvýznamější dílo architektury antického Říma. A na závěr bych si užila krasné náměstíčko se spoustou kaváren Campo dei fiori.

A den Třetí : Vatikán a v něm Baziliku sv. Petra na náměsti Svatého Petra. Největši a nejznámější kostel křestanského světa . Samotné náměsti - Piazza San Pietro se považuje za Berniniho mistrovské dílo ( 1656-1667). A pokud by mi zbyl čas i energie, v blizkosti Vatikánu je i hrad Svatý Anděl, který je jednou z mála staveb pocházejicích z dob antického Říma,  jež nebyla použita na jiné stavby a hrad se velmi zachoval. V horní části hradu je i muzeum a kavárna. 

Určitě by turista měl poznat i velmi starou čvrt Trastevere, tu bych si ale vyčlenila až na čvrtý den, nebo na večerní procházku.

A potom další a další památky a zajímavosti.

Hezký výlet !

M.

I offer you my plan routes for inspiration:


First day: Colosseum, all he had seen in photographs and in fact it somewhat familiar. This famous monument began to build Vespanius emperor in 72 AD. It's a huge building, which at the time accommodate 80,000 spectators. Enacted in her bloody gladiatorial games. Later it was partially disassembled and Colosseum building material used for example, the construction of St. Peter Square. Despite this, when you see one today with my own eyes, is amazed by his pomposity. Outside you can see it "free" inside the entrance fee applies. I recommend you buy a ticket to the Colosseum at other sites, which is located nearby and it certainly should not omit the Roman Forum. Ticket is for the two monuments at the same time and pay for two days.
The Forum, however, is not such a big queue. Roman Forum is a business and political center of ancient Rome. Temples, buildings and monuments have changed over the centuries in ruins, but the buildings survived, it is worth to see and remember the atmosphere of ancient Rome. Archaeological work continues here today. There was also opened to the house of Augustus, who also worth a tour. Coloseem between Constantine and the Forum stands the Arc de Triomphe, one can not miss.The next day I planned to visit the Roman square Piazza Venezia shadowed novoklasicistním monument of King Vittorio Emanuele II, and Piazza del Capidoglio.  Piazza Navona with its three fountains. In addition, Fontana di Trevi, the high Baroque work of Nicole Salvi in ​​1732. Piazza di Spagna renowned for its elegant staircase and Piazza dell Popolo, a large square, based on 16-th century. Further, you have to see the Pantheon which is the best preserved surviving building of ancient Rome. Its extraordinary dome is considered the most important works of architecture of ancient Rome. Na závěr And I enjoyed a lovely square with many cafes Campo dei Fiori.


A Third day: The Vatican and the Basilica of St. him. Peter in St. Peter's Square. Anejznámější largest church in Christendom. Themselves Square - Piazza San Pietro is considered a masterpiece of Bernini (1656-1667). And if I have time and energy, near the Vatican and the Holy Angel Castle, which is one of the few buildings left over from the ancient Rome, which was not used on other buildings and a castle keep. At the top of the castle is a museum and cafe.

Definitely a tourist should know the very old Trastevere in the fourth, but that would have earmarked up to in the fourth day, or evening stroll.
And then more and more sights and attractions.

Have a nice trip!

Žádné komentáře:

Okomentovat