středa 5. července 2017

La Festa della Repubblica Italiana

2. června 2017
Druhého června slaví Itálie "Svátek Republiky". Italská republika vznikla těsně po skončení druhé světové války. O jejím vzniku rozhodlo veřejné referendum v roce 1946. "Festa della Repubblica" je jedním ze státních symbolů země a slaví se každý rok vojenskou přehlídkou na piazza Venezia v Římě. 
M.

pondělí 8. května 2017

Růžová zahrada - Roseto comunale di Roma

                 Roseto comunale v  Římě se nachází nad Circo Massimo pod vrchem Aventinem naproti vrchu Palatinu.Již od třetího století před Kristem byli zaznamenány údaje o oslavování bohyně květin v chrámu bohyně Flory. Oslavy bývaly v jarním období v místech dnešní růžové zahrady.

Tento pozemek nad Circo Massimo byl ale později opuštěn a zčásti sloužil jako pozemek zemědělský, až do roku 1645, kdy jej město přidělilo židovské obci, aby si zde založila hřbitov. Židovský hřbitov byl v roce 1934 přesunut na antický hřbitov Verano. Tato plocha pak zůstala nevyužita až do roku 1950, kdy bylo rozhodnuto přemístit sem zbytky z  růžové zahrady zničené během druhé světové války, nacházející se na vrchu Oppio.  

Poděkováním Židovské obci za to, že dala městu svolení k vytvoření dnešní zahrady růží na svém svatém pozemku, je hvězda u vstupní brány a tvar chodníčků v zahradě, které se sbíhají do formy sedmiramenného svícnu. Kolekce čítá na 1100 druhů, mezi nimiž jsou i vzácné růže z Číny a Mongolska. Těmi nejzajímavějšími rostlinami co zde můžete spatřit je růže se zelenými okvětními lístky  Chinensis Virdiflora, růže Chinensis Mutabilis, která každým dnem mění svou barvu, nebo druh Rosa Foetida, růže nelibě vonící.

Od poloviny dubna do poloviny června bývá městská růžová zahrada otevřena a přístupna široké veřejnosti.


 By Google translate

The Roseto communale in Rome is located above Circo Massimo under the Aventin Hill opposite the Palatine Hill.

Already since the third century BC, data on the celebration of the goddess of flowers in the temple of the goddess Flora has been recorded. Celebrations were held in the spring of today in the pink gardens.This land above Circo Massimo but later served as a piece of land, until 1645, when it was allocated to the Jewish community. She established a cemetery in these places. The Jewish Cemetery was moved to the ancient Verano cemetery in 1934. This area was left unused until 1950, when it was decided to relocate the remains of a rose garden destroyed during the Second World War, which was on the hill of Oppio.By thanking the Jewish community for giving permission to the city to create today's roses garden on its holy site, the star is at the entrance gate and the shape of the pavements in the garden, which converge into a seven-armed candlestick.


The collection includes 1,100 kinds of roses, among which are rare species from China and Mongolia. The most interesting species here are the rose with green petals Chinensis Virdiflora, Chinensis Mutabilis rose, which changes color every day, or Rosa Foetida, the rose smells odorless.

From mid-April to mid-June, the urban rose garden is open and accessible to the general public.

M.

středa 19. dubna 2017

Z Trastevere po stopách Garibaldiho / From Trastevere footsteps of Garibaldi

Něco málo z historie: 
  
  Celé devatenácté století vládla na Apeninském poloostrově revoluční nálada. Snem revolucionářů bylo vytvořit z několika zdejších království jeden jediný stát. Itálii, tak jak ji známe dnes. Cesta k tomuto snu ale nebyla snadná a mnozí za tento jednotný stát položili své životy. Těm je věnovaná vzpomínka na římském vrchu Gianicolo, kde na vrcholu stojí socha Giuseppa Garibaldiho, vůdce revoluce. Podél celé cesty jsou pak vystavené busty jednotlivým generálům. Procházku završuje muzeum v malé budově brány "Porta San Pakrazio". Muzeum je věnované bitvě o Římskou republiku roce 1849
  Bitva za Římskou republiku pro společný stát tenkrát nedopadla dobře, revolucionáři prohráli s francouzskou armádou, kterou si  povolal na pomoc sám papež . V bitvě, jak popisně vypravují multimediální instalace muzea, padl i mladičký autor dnešní italské státní hymny Goffredo Mamelli. 
  Řím sjednotil s Itálií král Vittorio Emanuele o několik desítek let později, a na svou vysněnou republiku čekali italové ještě dalších sto let.Procházka po stopách Garibaldiho:


Procházku po stopách Garibaldiho můžete začít ranní kávou na náměstí piazza Di S.Maria in Trastevere. Z pravého rohu náměstí od basiliky se pak vydáte uličkou Vicolo del Cedro až ke schodům, které ji spojují s ulicí Garibaldi.
 V ulici Galibarldi se  pokocháte nádhernou fontánou Fontana dell Acqua Paola. O pár metrů výš nad touto fontánou vpravo vede ulice Passegiata di Gianicolo, kterou začíná procházka na vrcholek Gianicolo. V pravé poledne lze z vrcholku slyšet tradiční výstřel z děla a je z něho krásný pohled na celé město.
                                             
                                                   
Museum věnované bitvě o Římskou republiku naleznete v ulici Garibaldi pokud budete pokračovat nahoru ulicí dále. Je umístěné v bráně svatého Pankráce odkud můžete spatřit i vstupní bránu do parku Villa Pamphili, kam se můžete vydat po prohlídce muzea. (vstupné do muzea se neplatí)
M.
By Google translate

A little bit of history:

  Throughout the nineteenth century it was ruled by the Apennine peninsula revolutionary mood. Revolutionaries dream was to create a number of local UK single state. Italy. As we know it today. The road to it but it was not easy for many people, and this unitary state with their lives. Those are dedicated to the memory of the Roman hill Giannicolo where at the top there is a statue Giuseppa Garibaldiho the leader of the revolution. All along the route are then exposed to bust individual generals. Walk completes the museum in a small building "Porta San Pakrazio" dedicated to the Battle of the Roman Republic in 1849. The battle for the Roman Republic for a common state did not fare well at the time, the revolutionaries lost to the French army, he had summoned the help of the Pope himself. In the battle, both descriptively and declare a multimedia installation of the museum, was killed and the young writer today the Italian national anthem Goffredo Mamelli. Rome united with Italy King Vittorio Emanuele a few decades later, and Italians have been waiting for their dream country for another hundred years.

Walk in the footsteps of Garibaldi can start a morning coffee on the Piazza di S.Maria in Trastevere. From the right corner of the square from the basilica will then go down the aisle Vicolo del Cedro up the stairs that connect it with the street Garibaldi.
The street Galibarldi you can admire the beautiful fountain Fontana dell Acqua Paola. Bit about a few meters up above the fountain in the street leads right Passegiata di Gianicolo, which begins with a walk to the top of Gianicolo. At noon you can hear from the top of the traditional cannon and there is a beautiful view of the city.


Google Museum Battle of the Roman Republic found in the street Garibaldi if you continue. It is located at the gate of St Pancras from where you can also see the entrance gate to Villa Pamphili park. (Admission to the museum is not applicable)


Our walk to Gianicolo

M.


pondělí 27. června 2016

CINECITTÁ


  Filmová studia "Cinecittá" v Římě inauguroval 28. října 1937 fašistický vůdce Mussolini. Na ploše 500,000 metrů čtverečních, která vznikla  na periférii města se začala odvíjet slavná éra italského filmu. Vzniklo zde více než 3000 děl z nichž 90 bylo nominováno na oskarovou prémii a 47 jich získalo toto prestižní ocenění.
  Filmová studia Cinecittá, nazývaná též jako "Hollywod nad Tiberou" zažila doby své největší slávy i úpadku. Dodnes se zde natáčí a vstupní část studií byla zpřístupněna i návštěvníkům z řad veřejnosti. 
  Muzeum filmu je snadno dostupné, neboť se nachází na stejnojmené stanici metra. Za připlacenou vstupenku můžete navštívit i kulisy antického říma, Florencii čtrnáctého století a chrám z Jeruzaléma postavený pro film "Messiáš", který měl letos v květnu premiéru.


Odkazy: 


By Google Translate:

Movie studios "Cinecitta 'in Rome inaugurated October 28, 1937 fascist leader Mussolini. On an area of 500,000 meters square, which was created on the outskirts of the city began to unfold glorious era of Italian cinema. It was founded here more than 3,000 works of which 90 were nominated for the Oscar for premium and 47 of them won this prestigious award.
   Cinecittà film studios, also called "Hollywod over the Tiber" experienced their greatest glory and decline. There are still filming and the input of the studies were open to visitors from the general public.
   Film Museum is easily accessible as it is situated on the same name subway station. For additional payment ticket, you can visit the scenes of ancient Rome, Florence fourteenth century and the Temple of Jerusalem built for the film "Messiah," which had its premiere in May this year.
M.