pátek 12. dubna 2013

VILLA CELIMONTANA


Přestože se z původních podob římských parků dochovalo málo, podle mne stále patří k tomu nejkrásnějšímu, co v tomto městě můžete najít. Všechny mají své osobité kouzlo a svoji historii. Jsou bohaté na rostlinstvo a exotickou floru, která se v nich nachází. 
Velikonoční pondělí jsme  strávili v jednom z těchto parků, nazývaných "VILLA", přímo srdci města.

Although the original form of the Roman parks have survived worse, in my opinion, is still one of the most beautiful things in this city you can find. All have their own charm and its history and rich in vegetation and exotic flora that is found there. Easter Monday we spent in one of them the very heart of the city.

 VILLA CELIMONTANA

 je malý park, pár set metrů vzdálený od Kolosea, kam turistický ruch už nedosáhne. Park je nyní zčásti uzavřený, protože probíhají jeho úpravy, nicméně i tak se dají ve ville strávit velmi příjemné chvíle. 

is a small park, a few hundred meters away from the Coliseum, where tourism has not reached. Park is now closed partly because of his ongoing treatment, however, still can be in the ville spend a very pleasant time.

Fontána della Navicella
 představující římskou galeru je umístěna před vstupem do Villa Celimontana. Podle ní je pojmenovaná i přilehlá ulice a náměstí. 


Villa byla vytvořena na pahorku Celio (sedm římských pahorků ) okolo 15-ctého století rodinou Mattei a nesla i její název - Villa Mattei.
Její historický význam, ale sahá až do dob antického Říma. Když v 18-ctém století probíhaly úpravy villy, byly zde objeveny zbytky po basilice hilarianské, postavené Maniusem Publiciusem Hilariusem obchodníkem s perlami. Rodina Mattei umístila do parku svou sbírku uměleckých předmětů, mezi nimiž například Egyptský obelisk, který je ve ville dodnes. Fontány vytvořené Berninim (např. fontana del Tritone) se do dnešních dnů bohužel nedochovaly.Větší část uměleckých předmětů byly majiteli prodány a nacházejí se ve vatikánských muzeích. Další významější umělecké sochy, byli po úplném otevření parku veřejnosti umístěny do budovy národního muzea a další do budovy Societá Geografica italiana zde, která se nachází přímo ve ville. Od začátku 19-ctého stol patří villa městu a je přístupná veřejnosti.
Hlavní vstup do Villy z Piazza della Navicella. Napravo od brány do parku se nachází BASILICA DI SANTA MARIA IN DOMNICA zde


by google translator
Villa was built on the hill Celio (Rome's seven hills) about 15 th.-century family Mattei, carrying even her name - Villa Mattei.
Its historical significance, but it goes back to the days of ancient Rome. When we read in the 18 th century the adaptations of the villa were discovered here remains after hilarianské Basilica, built Manius Publiciusem Hilary trader with pearls. Family Mattei placed in park his collection of art objects, including for example the Egyptian obelisk, which is still in the ville. Created by Bernini Fountain (Fontana del Tritone example) to this day unfortunately nedochovaly.Větší of art objects were sold to the owner and are located in the Vatican museums. Another more significant artistic sculptures were a full opening to the public park located in the National Museum and next to the building Societá Geografica italiana here, which is located in the ville. Since the beginning of the 19th-century is ctého villa city and is open to the public.

                                                       Societá Geografica italiana


 Egyptský obelisk
pochází z dob RAMSESSE II (1290 př.n.l.)
Paol P. Harris

 Busta věnovaná zakladateli prvního rotary clubu
Více o ROTARY INTERNATIONAL : zde


                                                 DOLMEN ze zbytků basiliky hilariáské                          Fontánka s pitnou vodou
Protože prostřední část parku je dočasně uzavřená, ke druhému vchodu musíte projít ulicí

Via Di S.Paolo della Croce.
                                           Druhý vstup do Villy je z ulice Clivo do Scauro

( u tohoto vchodu lze najít hřiště pro děti, výborné místo pro odpočinek při honbě za pamětihodnostmi a turistickými cíly)


Pohled z villy na:
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo


                                 


V ulici Clivo di Scauro se nachází také museum :
 Case Romane del Celio
 ( římské domy na pahorku Celio) zde

 M.

Žádné komentáře:

Okomentovat