pondělí 6. února 2012

Snížek /* The snow in Rome / La neve a Roma


Sníh v Římě je velmi vzácný, a proto mi tady opravdu hodně chybí. Každou zimu, vzpomínám na sníh v Čechách a přeji si hodně moc, abych mohla zažít tu správnou zimní atmosféru. Ĺetos jsem si to sněžení zřejmě přála tak hodně, že přišlo doopravdy. Žádných pár vloček po ránu, ale opravdová chumelenice !

Qui a ROMA la neve è molto rara e per questo mi manca tanto. Ogni inverno desidero vivere un attimo di vera atmosfera invernale come conosco dalla Repubblica Ceca. Quest' anno i miei desideri si sono avverati. Non sono arrivati solo un po di fiocchi di neve al mattino, invece è arrivata una bufera di neve vera e propria.
Snow in Rome is very rare, and so it is really missing here. Every winter, I remember the snow in the Czech Republic and I wish live little of the experience of the right winter atmosphere. This year, I probably wanted snow so much that it actually came. No a few flakes in the morning, but real snow!

http://www.romatoday.it/foto/social/roma-sotto-la-neve-4-feb-2012/


Sníh v Římě je velmi vzácný, a proto mi tady opravdu hodně chybí. Každou zimu, vzpomínám na sníh v Čechách a přeji si hodně moc, abych mohla zažít tu správnou zimní atmosféru. Ĺetos jsem si to sněžení zřejmě přála tak hodně, že přišlo doopravdy. Žádných pár vloček po ránu, ale opravdová chumelenice !

Něco Vám musím říct : "Je to opravdová nádhera ! A ten mrazíček k tomu je úplně to ono !"

Jenom ti římané si s tím nějak neumějí poradit. Ani se jim nedivím. Kritiky, že se sníh neodklízí . Dobře ! Ano ano, to je pravda, sníh se neodlízí. Ale proč, na druhou stranu, by mělo město být super organizované na pravou zimu, když takový velký příval sněhu tady zažili před 27-mi lety ?

Sněžilo celý pátek od oběda až do sobotního rána. V sobotu dopoledne vyšlo hodně obyvatel naší čtvrti do ulic. Bylo úplně bílo.Odhadem asi 15 cm, možná i víc, sněhové  nadílky. Hodně lidí si fotilo své historické obrázky s názvem  "já a sníh."

Dnes bylo  procházejícich se obyvatel o hodně mín. Chodníky přes noc namrzly.

Pozor - venku nebezpečno !

http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Foto-del-giorno

Musím potvrdit, že trochu nebezpečno venku bylo. Zledovatělý chodník v místech kam slunce nechodí, může být drsnou překážkou, pro lehkou sportovní i nesportovní obuv nepřipravených obyvatel. Nalomené větve starých stromů co nezvládly tíhu sněhu, by mohly být také pěknou ranou do hlavy. A to nemluvím o motoristech. Led na vozovkách !

Ti bystřejší se okamžitě materiálně zařídili. Zašla jsem se podívat do obchodu se sportovními potřebami včera odpoledne. Sněhule, boty do sněhu, byly velmi žádané. Když jsem viděla posledni páry bot ve velikosteh mých dětí v oddělení " zboží bez slevy ", vzala jsem je hned. My je jistě využijeme ! Na procházce zledovatělým parkem jsme byli sami, ale děti to ohromě zajímalo. Lovit ledy z kaluže, nebo píchat klacíkem do ledového povrchu pokrytého sněhem jen tak nezažijí !

Ted jenom řešíme, jak přežít příští týden. Hlásí sněžení a náledí na celý týden. V pondělí a v úterý budou ještě školy zavřené.  Manžel, zítra ráno zkusí naběhnout do obchodu se součástkami na auto v naší ulici. Při otevíračce, pokud bude mít štěstí, zakoupí řetězy na kola, aby mohl jet do práce autem. Dnes v jednom všehosupermarketu už byly řetězy vyprodané. Samozřejmě by mohl jet do práce i vlakem, ale kde máte jistotu, že ten vlak zítra pojede podle jízdního řádu ?!

Mě se to počasí líbí ! Na chvilku ! I když pro mnoho obyvatel je tato situace spíš utrpením. Na mnoha místech nefungují služby, elektřina a plyn.

Měla bych se tedy svým italským spoluobčanům omluvit. Příští rok už si ten snížek nebudu přát tak moc a raději se za ním rozjedu do Česka.

At už příští týden bude probíhat jakkoliv, sníh i led  mají jednu velmi charakteristickou společnou vlastnost. Na teple slunečního svitu se roztají. A teplo, tady v Římě přijde brzy !

M.

 Qui a ROMA la neve è molto rara e per questo mi manca tanto. Ogni inverno desidero vivere un attimo di vera atmosfera invernale come conosco dalla Repubblica Ceca. Quest' anno i miei desideri si sono avverati. Non sono arrivati solo un po di fiocchi di neve al mattino, invece è arrivata una bufera di neve vera e propria.

Vi devo dire una cosa : è meraviglioso ! Ed anche un po di gelo fa l'atmosfera invernale giusta.

Soltanto i romani non sono molto organizzati per questo tempo duro. Ci sono le critiche, perché la neve rimane attaccata sulle strade ? E a me non lo sorprende così tanto. Perché qua dovrebbero essere perfettamente organizzati per tempo del genere, se l'ultima bufera è arrivata 27 anni fa?

Ha nevicato tutto il pomeriggio di Venerdì fino al mattino di Sabato. Sabato mattina molta gente del nostro quartiere ha fatto la passeggiata sulle strade tutte bianche. Era più di 15 cm di coperta di neve e tanti hanno fatto le loro fotografie storiche con sopranome “ IO e la Neve”.

Domenica erano molto meno persone fuori. I marciapiedi si sono gelati.

Attenti che fuori è pericoloso !

http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Foto-del-giorno

Posso confermare, che fuori è un po pericoloso. Il gelo nei posti dové arriva poco sole durante giorno può essere pericoloso per le scarpe non adatte. I rami degli alberi vecchi che stano per cadere per il peso della neve potrebbero essere troppo duri per la testa delle persone nel momento della caduta. E poi automobilisti come si può camminare sulla strada ghiacciata con le gomme estive?

Le persone più veloci si sono subito attrezzate. Sono andata il Sabato pomeriggio a vedere un negozio con la merce sportiva. Vedere che hanno gli ultimi pezzi rimasti di scarpe invernali per i miei bimbi nell'angolo “la merce non in saldo” e li ho presi subito perché era tutto finito. Noi sicuramente li useremo. Infatti quando abbiamo fatto Domenica la passeggiata in un parco eravamo li da soli. I bambini si sono divertiti lo stesso. Hanno studiato l'ambiente gelato. I pezzi di ghiaccio sono molto interessanti ! E poi quando rivivranno più un'esperienza simile?

Adesso stiamo pensando come procederà la settimana prossima. Per tutta la settimana dovrebbe esserci il gelo, le temperature sotto lo zero e probabilmente ritornerà anche la neve. Fino a Martedì le scuole rimarranno chiuse. Mio marito domani mattina proverà a comprare le catene per la sua macchina per poter usarla per andare al lavoro. Oggi in un supermercato aperto erano già tutte vendute. Potrebbe andare anche con il treno, però c'è sicurezza che il treno partirà?

A me questo tempo invernale piace. Per un poco. Però per molti cittadini è una vera sofferenza. In molti posti non funzionano i servizi. Mancano anche il Gas ed Elettricità.

Dovrei scusarmi con tutti i cittadini romani di non desiderare cosi tanto la neve l'anno prossimo. Preferirò andare a trovarla in Repubblica Ceca.

Vedremmo come andrà la settimana prossima però la neve ed anche il ghiaccio hanno un carattere molto simile. Con la calda luce di sole si sciolgono. E questo caldo solare arriva qui a Roma presto !

M.

by google translator

Snow in Rome is very rare, and so it is really missing here. Every winter, I remember the snow in the Czech Republic and I wish live little of the experience of the right winter atmosphere. This year, I probably wanted snow so much that it actually came. No a few flakes in the morning, but real snow!
Something you have to say: "It's a real beauty! And the frost at more that is exactly it!"
Only the Romans with it somehow can not cope. He did not blame them. Criticisms that the snow wasn´t moved away . Good! Yes, yes, that's right, snow doesn´t move anybody.
But why, on the other hand, the city should be super organized right-winter, when such a large influx of snow here had experienced before 27-years ago?
It snowed all Friday lunchtime until Saturday morning. On Saturday morning a lot of people came into our neighborhood streets. The Streets were completely white . More the 15 cm Snowfall.
Many people took pictures of his historical pictures, entitled "I, and the snow."
Today, the was much mine of the people in the walk.
Icy sidewalks overnight.
Warning - dangerous out there!
I must confirm that it was a bit dangerous out there. Icy sidewalk in places where the sun do not go, it can be tough obstacle for light sports shoes and unsportsmanlike unprepared population. Cracked the branches of old trees you will handle the weight of snow, could also be a nice shot in the head. Not to mention motorists.
Ice on the roads!
Those brighter material arranged immediately. I went to look in the sporting goods store yesterday afternoon. Snow shoes, were in high demand. When I saw the last pairs of shoes in sizes of my children foot in the department of "goods without discount," I took it right away. We certainly will use it! On the icy walk  in the park we were alone, but children's were tremendously interested.
Hunting from a pool of ice, or poke a stick into the snow-covered ice surface just do not experience!    http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Foto-del-giorno
Now we are dealing with just how to survive next week. Reports snow and ice for the entire week. On Monday and Tuesday will be more schools closed. My husband, tomorrow morning will try to boot into the near store with parts for a car the chains to the wheels. For go to work by car. Today one supermarket chains have already been sold out.
Of course he could go by train, but where you can be sure that tomorrow will take the train on schedule?
I love this weather! For a moment! Although for many people the situation is more suffering. In many places are not working services, electricity and gas.
I should therefore apologize to my towsman Italian. Next year I will not to wish the snow so much and I'd rather will go to looking for it in the Czech Republic.And at next week will take place however, snow and ice have a very characteristic in common. The warm sunshine melt. And this heat here in Rome is coming soon!
M.


Žádné komentáře:

Okomentovat