pátek 1. července 2011

29. Červen svátek patronů města - svatého Pavla a Petra / The feast of the Roman patrons.
29. Červen. V Řimě je svátek. Obchody jsou zavřené a většina obyvatel dnes nepracuje. 

29th June. In Rome the feast. Shops are closed and most people working today.

Brzy ráno beru děti na procházku, protože později už bude velké horko. Celé odpoledne až do pěti vůbec nedoporuručují pobyt venku. Teploty maji přesáhnout 33 st. ve stinu, což znamená zvýšenou zátež. Na atrakcích pro malé děti si vyzkoušíme trampolinu, nafukovaci hrad a plovák na hladině bazénku. Pán obsluha nam doporučí prostornější typ, ale my musíme plavat pirátskou lodí. V půl jedenácté už sluníčko pěkně rozpaluje a je čas na svačinku. Nejlepší v takovém horku bude, dát si zmrzlinu cestou domů.

Zmrzlinárna v ulici Eugenio Checchi má roletu vytaženou jen z půlky. Je za deset jedenáct a logicky by mohli otevirat v jedenáct, ale jen logicky. Prakticky neni nikde žádný listek s oteviraci dobou. F. chce čekat, ale teplota stoupá a já logice nevěřím. Jdeme zkusit jinou zmrzlinárnu bliže k domovu. Další po cestě se jmenuje“ dům zmrzliny ( La casa di gelato)” a již z dálky vidime, že je otevřeno. Ulice liduprázdná, jen několik procházejicích. Čtyřproudová auty stále ucpaná třída Tiburtina je dnes klidná. Stará pani přecházi na červenou. F. na to upozornuje. Ona si toho všímá a říká malému kloučkovi, jak špatně vidí. Lhářka jedna. My přecházíme správně a čekáme vždy na zelenou !

Dům zmrzliny je otevřen, ale zmrzlinu nemaji. “ Dnes máte zavřeno ?”, ptám se pána lešticiho prázdné boxiky na zmrzlinu. “ Ne, máme otevřeno !” odpoví....... Aha......... Na přímou otázku přesná odpověd. Čekala jsem trochu víc, odpověd týkajici se i zmrzliny, ale na to jsem se měla zeptat jinak. Musim tedy ještě jednou položit správnou a přesnou otázku :” A máte zmrzlinu ?” Ne ! Ta bude až tak za hodinu !”, odpovidá on a my máme smůlu, ale zase už víme na čem jsme a to je pro nás důležité.

Posledni možnost. Cukrárna přímo u našeho domu. Je otevřeno, zmrzku mají a F. ješte dostane přidáno kousek pistaciové, když ho uvidi starý pan cukrář žebrat liznuti u mladšího brášky, co svou ješte nesnědl. To vážně potěší. Vracime se domů a zapiname klimatizaci. Dnes ješte budeme muset jen k Paole. Slavi svátek se svatým Pavlem.

Večer si prečtu zprávy v novinách jak římané slavili dnešní svátek. Všichni hromadně (až na vyjímky jako my) u moře. Hlavni přimořska střediska Fregene, Ostia, Fiumicino, Focene e Maccarese byla ucpaná k prasknuti. (  http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/news/s_pietro_e_paolo-18379316/ )

Co by na to asi řekl svatý Pavel ? Nevzdělaná ve vědách teologických se jdu podívat na wikipedii, kdo to vlastně byli, ti řimští patroni. ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu,  http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo)

M.


by google translator


29th June. In Rome the feast. Shops are closed and most people working today.


Early in the morning I take the children to walk, because later it will be very hot. The whole afternoon until five is not recommend to stay outside. Temperatures will exceed 33 Wed in the shade, which means increased load. The attractions for small children to try out the trampoline, inflatable castle and float on the surface of the pool. Lord of the staff will recommend us more spacious type, but we have a pirate ship float. At ten thirty the sun was heating up nicely and it is time for a snack. Best in this heat will be put ice cream on the way home.
Ice-cream in the street Eugenio Checchi has a blind pulled only half way. It is ten eleven and logically could open at eleven, but only logically. Virtually nowhere is not no list with opening hours. F. wants to wait, but the temperature rises, and I do not believe logic. Let's try another ice-cream closer to home. Another way is called the "ice house (La casa di gelato)" and from a distance we see it open. Empty streets, just passing through. Four-lane is still blocked by cars Tiburtina class is quiet today. The old lady goes to red. F. alerts me to it. She notes that small little childish and says how bad eyesight. A liar.
We are moving correctly and always waiting for the green!
The house is open to ice cream, but do not have ice cream. "Today you closed?" I ask the Lord boxiky rinse the empty ice cream. "No, we are open!" Answers ....... Oh ......... The exact answer a direct question. I waited some more answers on the ice as well, but I had to ask otherwise. So I must once again ask the correct and exact question: "Do you have ice cream?" No!
It will be up to an hour ", he is responsible and we have bad luck, but again we know where we stand, and it is important to us. Last chance. Confectionery directly at our house. It's open, with ice cream and F. still gets added to a piece of pistachio, when they see old Mr. confectioner beg lick the younger brother what his still eaten. I really enjoy. We return home and turn up the air conditioning. Today we still have only to Paolo. The holiday is celebrated with Saint Paul.


In the evening I read the newspaper reports as the Romans celebrated a feast today. All bulk (with exceptions like us) by the sea. The main seaside resort Fregene, Ostia, Fiumicino, photography e Maccarese was choked to bursting. (Http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/news/s_pietro_e_paolo-18379316/)

What would it say about St. Paul? Uneducated in the sciences of theology to go look at wikipedia, who actually were, the Roman patrons. (Http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu, http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo)


M.

Žádné komentáře:

Okomentovat