sobota 22. října 2011

20. 10.2011 Město pod vodou / 20th 10.2011 City under water20. 10.2011 Město pod vodou / 20th 10.2011 City under water


Včera nám trošku zapršelo. Během velmi krátkého času spadlo velmi velké množství vody. Kolik jsem to někde četla : asi 1,4 metry vody během dvou hodin paralizovalo celé město.

Ráno v osm tma jak v noci. Provazy vody zatemnili nebe. E. jako většina římských pracujícich vyráží do práce. Já naštěstí nemusím. On místo v devět, přijede do práce ve stejný čas s kolegou a to ve 11.40. Několikrát mění trasu, aby se vyhnul zatopeným místům, stejně jako všichni ostatní. A má štěstí, voda min. do pulky kol a auto se mu nezastaví. http://www.romatoday.it/cronaca/via-tiburtina-allagata-20-ottobre-2011.html
Ve stejném momentě, kdy volá, že je v práci. Stojím před domem a slyším od sousedky, jak je uzavřená zatopená Tiburtina. Obchody na naměstíčku Largo Bertramelli jsou uzavřené a jedna majitelka obchodu s tabákem si tam při odčerpávání vody zlomila ruku.

Pak sleduji dění ve městě přes sít' :

http://www.youtube.com/watch?v=qH9A55loAWM

Většina římských pracujících prožívá své velké ranní vodní dobrodružství. Minimálně to odnášejí boty s ponožkami. Jiným se zatopuje obchod se zbožím. Jsou ti co opouštějí své auto pomalu se zaplavující vodou. (To je velmi nebezpečná situace ! Doma jsme to probírali, jakmile dostoupá voda až ke dveřím, tlak už vám je nedovolí otevřít ! ) Ve městě vládne chaos a doprava je ochromená, nebo spíš schromená. Metro přestává jezdit a v několika stanicích se lidé doslova brodí proudem vody ven. http://www.romatoday.it/municipio/5-tiburtino/tiburtino/metro-pietralata-allagata-20-10-2011.html Bez naděje na nějaký jinný dopravní prostředek, co by je spolehlivě odvezl do bezpečí kanceláře, nebo domova. Video s pánem po pás ve vodě, tlačící svůj moped, natáčející cestujícím uvězněným v tramvaji č. 19 mě skoro šokuje. http://pigneto.romatoday.it/prenestino/largo-preneste-allagato-tram-19-passeggeri-intrappolati.html Pro někoho je situace ve městě opravdu dramatická ! 

Ještě Dnes, druhý celý den, až do ted, do noci, je slyšet zvuk odsávaček. Jedou naplno. Zaplavená poddomní parkoviště, sklepy, restaurace a obchody. Celá třída v blokaci. Dnes jsem udělala chybu použít autobus na cestu od lékaře, pěšky bych byla doma rychleji. A F., můj švagr, po cestě k nám domů autem, prohlásil: " tohle neni místo k žití !".

Škody se budou ještě počítat. O život nikdo nepřišel !

 Kdo za to může ? Prý možná listy, napadané v kanálech! Zajímavé ovšem je, že pořádný podzim ještě ani nezačal. Obyvatelé města, byli v této situaci, nadmíru klidní a spořádaní, ale zůstal v nás všech pocit, že v kritických situacích nás město nechá napospas přírodní katastrofě.

At žijí tropické deště.

Holínky jsem si pořídila už dávno a v dešti bez nich nevyrážím.

M.

by google translator
20th 10.2011 City of Rome under water
Yesterday we rained a little. In a very short time fell very large quantities of water.
What I read somewhere: about 1.4 meters of water within two hours immobilized entire city.
In the morning, at eight in the dark as night. Ropes water obscured the sky. E. Roman, like most working sets off to work. I fortunately do not. He instead of nine, comes to work at the same time with a colleague and in 11.40. Several route changes to avoid the flooded places, like everyone else. And lucky, water min. By mid-wheel and the car had stopped.
http://www.romatoday.it/cronaca/via-tiburtina-allagata-20-ottobre-2011.html
In the same moment calling it work. I stand in front of the house and hear from the neighbors as a closed flooded Tiburtina. Shops on the square Largo Bertramelli are closed and one owner trade in tobacco in there when draining water broke her arm.

Then watch what is happening in the city over the network:http://www.youtube.com/watch?v=qH9A55loAWM
Most Roman workers experiencing its morning high water adventure. At least it takes in. shoes with socks, the other flood trade in goods, are those who leave their car, slowly flowing water. (This is a very dangerous situation. At home we discussed when water ascends to the door of car, the pressure it will not allow it to open!) http://www.romatoday.it/cronaca/via-tiburtina-allagata-20-ottobre-2011.html

The city is in chaos and traffic is paralyzed, or rather. Metro stops to ride in a few stations, people literally wading a stream of water out. http://www.romatoday.it/municipio/5-tiburtino/tiburtino/metro-pietralata-allagata-20-10-2011.html Without hope for a jinn means of transport that would reliably drove them to safety office or home. Videos of master to his waist in water, pushing his moped, shooting passengers trapped in the tram number 19 almost shocked me.
http://pigneto.romatoday.it/prenestino/largo-preneste-allagato-tram-19-passeggeri-intrappolati.html For some, the situation is really dramatic in the city!

Even today, all day until now, the night you can hear the sound suction pump machine to go to the full. Flooded  parkings /under the house/ , cellars, restaurants and shops. The whole class in a block. Today I made a mistake to use the bus on the way from a doctor, I was walking home faster. And my brother-father-in-law F. on the way to my house by car said "this is not a place to live."
Damage will still count. Their lives no one came. And Who is to blame? Apparently fallen leaves in the sewers! Interestingly, however, is that not even a proper autumn started.
Residents of the city were extremely calm and orderly, but remained in us a feeling that even in critical situations, we let the city over to a natural disaster.
Whether they live tropical rain.
Boots I bought long ago  and in the rain I'm without them not going out.
M.

Žádné komentáře:

Okomentovat